BIURO RACHUNKOWE  mgr Danuta Kluszczyk
 

tel. 663-676-088
 
BIURO:  Radzionków, ul. Knosały 87
 
e-mail: danuta@biuro-rachunkowe.bytom.pl

Licencja Ministra Finansów nr. 17477/2007
Zakres usług:

 • Pełny zakres usług księgowych
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie wymaganych ewidencji podatkowych: ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia 
 • Sporządzanie pełnej dokumentacji rozliczeniowej w zakresie podatku dochodowego, zgodnych ze stanem wynikającym z zapisów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji i sporządzania deklaracji VAT
 • Sporządzanie pełnej dokumentacji dotyczącej pracowników i wynagrodzeń: akta pracownika, lista płac, deklaracje ZUS, podatek od wynagrodzeń
 • Opracowanie i przygotowanie do księgowania otrzymanych dokumentów
 • Sprawdzanie dokumentów dostarczanych przez zleceniodawcę pod względem rachunkowym i formalnym.
 • Przekazywania dokumentacji, deklaracji i innych dokumentów, do których sporządzania zleceniobiorca jest obowiązany na podstawie umowy, uprawnionym podmiotom w terminach wynikających z przepisów prawa
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowymi w celu zapewnienia prawidłowej obsługi księgowej Zleceniodawcy w zakresie wynikającym z Umowy
Oferta biura:

 • Pomoc i doradztwo przy zakładaniu firm
 • Duża konkurencyjność cenowa
 • Bieżąca informacja o wysokości składek ZUS
 • Informowanie klienta o brakach w dokumentach
 • Możliwość poznania wyniku przed zakończeniem miesiąca
 • Przekazywanie informacji o należnych podatkach przed terminem ich opłacania

 

Posiadam wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1022 z późn. zmianami)
Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zostały zweryfikowane przez Ministerstwo Finansów i potwierdzone wydanym certyfikatem księgowym nr 17477/2007. Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadzona jest zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Bytom.
Dojazd ze starej siedziby
Mapka dojazd stara siedziba
Dojazd z centrum Tarnowskiech Gór
Mapka dojazd Tarnowskie Góry